Ing. arch. Martin Nedvěd
Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.

E-mail: martin_nedved@hotmail.com

A: Filištínská 133, 537 01, Chrudim

IČO: 88135357

Datová schránka: 854z4vb

Číslo účtu: mBank 670100-2200692848/6210

Autorizace: Architektura A1, ČKA 4626

Reference<<< ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU <<<


další projekty

Návrh rodinného domu Sezemice - březen 2019

          


Návrhy rodinného domu Morašice - červenec 2018

          Soutěžní projekt na Udánský kopec Moravská Třebová - říjen 2018

          


Městotvorné řešení území kolem tzv. "průpichu" v Přerově - soutěž, listopad 2017
P. Řihák, M. Nedvěd
Postup do 2. kola
Hasičská zbrojnice v Kunčině - návrh červenec 2017

 


Soutěžní projekt Cihlový dům Porotherm - květen 2017
- vyřazeno z hodnocení pro formální nedostatky


Rodinný dům Kunčina - březen 2017

          

          


Rodinný dům Chrudim - leden 2017

          

          


Výstava ke 20. výročí založení Fakulty stavební v Ostravě

          

Výstava dokumentující 20 let fakulty stavební ve Velkém světě techniky Ostrava (18.1 - 10.7. 2017), kurátor: Martin Nedvěd


Portfolio - sotěžní projekty"Krmelec" - stavba

          

          

          


Rodinný dům Kunčina - listopad 2016

          

          


Rodinný dům Kunčina - říjen 2016

          


Rodinný dům Chrudim - říjen 2016

          

          


Rodinný dům Kunčina - září 2016

          


Rodinný dům Chrudim - září 2016

          

          


Rodinný dům Kunčina - srpen 2016

          


Architektonická soutěž na víceúčelovou sportovní halu v Modřicích - 2015
J. Kiszka, M. Jojko, B. Nawrocki, M. Nedvěd, P. Řihák, T. Berezowski, I. Zacek, M. Korzuch

          

          
Navrhovaná budova ideově navazuje na princip sokoloven jako nejen sportovních, ale také společenských a kulturních center obcí. Nová "sokolovna" zaujme ve městě zásadní pozici v životě komunity, z čehož vyplývá potřeba reprezentační, důstojné, avšak přiměřené pozice v obrazu města. Jednoduchá, ale výrazná forma bílého kvádru cíleně navazuje na neoklasicismus sokoloven z první republiky a přitom v siluetě města vytváří výrazný zářící a orientující nový formální prvek.
Konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet. Geometrie modulace vychází ze základního skladebního prvku 3,75/3,75/3,75 a jeho násobků 7,5/15/30/60. Výsledný objem je v poměru 1:2:3 (VxŠxD).
Z provozního hlediska je důležitá koncentrace aktivit (polyfunkce), flexibilita a kumulace prostorů - výsledná forma je proto ekonomická jak investičně, tak urbanisticky a tím i ekologicky. Hlavní sál je utilitární prostor míčovny s výsuvnými tribunami na západníní stěně. Hala je velikostně dělitelná na šest stejných objemů, které mohou kromě sportu sloužit i koncertům, divadelním představením, plesům či politickým shromážděním.


Rekonstrukce Mateřské školy v Kunčině - 2015
Článek na StavbaWeb.cz - ZDE

          

          

          
Budova Mateřské školy v Kunčině bývala původně základní školou sloužící tehdy převážně německy mluvícím obyvatelům obce. Postavena byla v roce 1798 knížetem Lichtesteinem a v roce 1884 zvýšena o jedno podlaží a upravena v neoklasicistním stylu. Když byla v obci roku 1960 postavena nová budova základní školy, stala se ze staré školy škola mateřská. Ta prošla v roce 1965 další přestavbou, která radikálně změnila její vzhled. Bylo přistavěno severní křídlo se sanitárním zázemím a kotelnou a později další „přílepky“ skladů uhlí a hraček. Fasáda byla zbavena říms a šambrán a omítnuta brizolitem, čímž společně s rozšířením okenních otvorů získala typizovaný vzhled bytovek stavěných na venkově v 60. a 70. letech.
Poslední rekonstrukce podle návrhu M. Nedvěda proběhla v roce 2014. Kromě zchátralého vzhledu bylo třeba vyřešit i hygienické nedostatky (chybějící sklad potravin, čistírna zeleniny, zázemí učitelek, sprcha) a složité křížení čistých a špinavých provozů. Nedostačující (vlastně žádné) bylo i parkování pro rodiče a personál.
Vnitřní provoz byl upraven výměnou funkcí některých místností v 1. NP (herna <-> jídelna), kterou bylo dosaženo přímého propojení kuchyně s jídelnou. Další změnou bylo probourání vstupu ze severní strany objektu do sousedství šatny. Při bourání nového vstupu byla odhalena dlažba původního vchodu do staré německé školy, takže vlastně došlo k obnovení původní orientace budovy směrem ke kulturnímu a společenskému centru obce (kostel, fara, volkshaus). Změnou orientace byl získán i prostor pro malé parkoviště na severní, stinné straně pozemku školky.
Zázemí pro pedagogický personál vzniklo z bývalé kotelny a uhelny a suchý sklad potravin s čistírnou zeleniny byl vytvořen přizdívkou u stávajícího přístřešku. V bývalé uhelně zůstal ještě malý prostor pro dětské WC přístupné ze zahrady, pro které byl ve stěně ponechán původní otvor výšky 1500 mm na vhazování uhlí. Po osazení atypickými dveřmi tak vznikl vstup dimenzovaný ideálně pro své běžné uživatele (méně pak pro personál, který už si ale snad zvyknul).
Zchátralé sklady uhlí – později hraček a nářadí – byly odstraněny a nahrazeny novou dřevostavbou. Před bývalým vstupem na jižní straně vznikla terasa na hraní s dřevěnou pergolou. Původní budova byla opatřena bílým fasádním nátěrem, zatímco nové prvky, které budovu „propichují“ jako klín vetknutý v severo-jižním směru jsou opatřeny žlutými trelážemi, které procházejí i interiérem chodby, kde plní funkci výstavního fundusu (nástěnky).


Mateřská škola Fulnek - architektonická soutěž 2015
J. Kiszka, M. Nedvěd, T. Lehnert, F. Ciahotný, J. Miller, J. Bachman

          
Město Fulnek, historicky soustředěné na pravé straně Husího potoka, na levé straně za hradbami alokovalo symbolické objekty význačného kulturního významu jako klášter s kostelem Sv. Josefa, Loretu, kapli Sv. Rocha, kulturní dům a vposled i základní školu T. G. M. a stávající mateřskou školu. Tato soustava městotvorných objektů na jižním svahu v opozici k základní dominantní symbolické struktuře města, ke starému jádru a zámku, vytváří charakteristickou formální jednotu provázanou potenciální městskou parkovou zelení. Ambicí nového objektu MŠ by mělo být tuto konceptuální jednotu výrazně podpořit a dotvořit.
Půdorys školky vychází z jednoduchého tvaru písmene X. Navazuje tak na ostatní významné a jasně čitelné budovy umístěné nad městem. Tvar budovy definuje a člení jednotlivé prostory zahrady. Návrh reaguje na stávající budovu mateřské školy a v případě ponechání její konstrukce umožňuje její další využití pro jiný účel. Navržený objekt respektuje historickou urbanistickou strukturu městské památkové zóny (parcelaci, hmotové uspořádání apod.) a částečným zahloubením výrazným způsobem nemění dochovanou historickou siluetu jádra města, ani hmotové a výškové parametry okolní zástavby či průhledy v MPZ.
Význam předškolního duševního rozvoje je dnes obecně vnímán jako zcela zásadní a komunita je povinována vynaložit veškeré možné úsilí pro kvalitu výchovného procesu a psychického rozvoje dětí. Objekt MŠ nemůže být jen ekonomicky nenáročným zařízením ale především místem naplněného pobytu dětí s maximálním možným programem a jeho rozmanitostí. Pobyt v přírodě a kulturní kontext jsou tím podstatným, nabídka doplňkových kognitivních programů, zařízení a prostor nutným.


Polská ambasáda v Berlíně - architektonická soutěž 2011 (2. místo)
J. Kiszka, M. Jojko, B. Nawrocki, N. Kozyra, G. Ostrowski, M. Nedvěd
Vizualiazace: Miss3

          

          


Portfolio - starší projekty


Diplomová práce - 2011
Společenské a sportovní centrum na kampusu VŠB-TU Ostrava
Vedoucí: Ing. arch. Josef Kiszka, katedra architektury, FAST, VŠB-TU Ostrava

          

          


Ateliérová tvorba 3 - 2010
Waldorfská škola Ostrava
Vedoucí: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D., katedra architektury, FAST, VŠB-TU Ostrava

          

          <<< ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU <<<